σφαγείο(sfagío)

/sfah-gee-on/
[Greek]

Abattoir

Countries