Σαββατοκύριακο(savvatokíriako)

/sah-vah-toh-KEE-ryah-koh/
[Greek] plural Σαββατοκύριακα (savatokíriaka)

"Saturday-Sunday." Weekend

Countries