ρυζόγαλο(ryzógalo)

/ree-ZOH-gah-loh/
[Greek]

Rice pudding

Countries