ψιλοκομμένες πατάτες(psilokomménes patátes)

/psee-loh-lohm-MEH-ness pah-TAH-tehs/
[Greek]

Chips (US: fries)

Countries