πρωί(proí)

/pro-ee/
[Greek] plural πρωινά (proiná)

Morning

Countries