เปรี้ยว(prîeow)

/PREE-oh/
[Thai]

Sour

Countries