πορσελάνη(porseláni)

/por-seh-LAH-nee/
[Greek]

China. Porcelain.

Countries