νερό βραστό(neró vrastó)

/neh-ROH vrah-STOH/
[Greek]

Boiled water

Countries