νερό μεταλλικό(neró metallikó)

/neh-ROH meh-tah-lee-KOH/
[Greek]

Mineral water

Countries