κουτί με σοκολατάκια(koutí me sokolatákia)

/koo-TEE meh soh-koh-lah-TAH-kyah/
[Greek] plural κουτιά με σοκολατάκια (koutiá me sokolatákia)

Box of chocolates

Countries