κόντρα φιλέτο(kóntra filéto)

/KOHN-trah fee-LEH-toh/
[Greek]

Sirloin steak

Countries