κομπόστα ροδάκινο(kompósta rodákino)

/kohm-POSS-tah roh-DHAH-kee-noh/
[Greek]

Peach preserve. Compote.

Countries