κοχλίας(kochlías)

/koh-LEE-ass/
[Greek]

Snail

Countries