καβούρι(kavoúri)

/kah-VOO-rass/
[Greek] plural καβούρια (kavoúria)

Crab

Countries