karoto

[Esperanto]

Carrot

Synonyms in other languages

Latin names