καραμέλα λεμόνι(karaméla lemóni)

/kah-rah-MEH-lah leh-MOH-nee/
[Greek] plural καραμέλες λεμόνι (karaméles lemóni)

Acid drop. A boiled sweet, cooked to the hard crack stage, made with sugar and citric acid.

Countries