καπνιστός/καπνιστή(kapnistós/kapnistí)

/kahp-nees-TOSS/kahp-nees-TEE/
[Greek]

Smoked

Countries