κανελόνι(kanelóni)

/kah-neh-LOH-nee/
[Greek] plural κανελόνια (kanelónia)

Cannelloni

Countries