καλή όρεξη(kalí órexi)

/kah-LEE OH-rehk-see/
[Greek]

"Good appetite." Bon appetit.

Countries