καυτερή πιπεριά(kafterí piperiá)

/kahf-teh-RAH pee-peh-RYAH/
[Greek] plural καυτερές πιπεριές (kafterés piperiés)

"Hot pepper." Chilli (US: chile)

Synonyms in other languages

Latin names

Countries