ฃุบหน่อไม้(kaeng noh mai)

[Isan]

A spicy green bamboo stew

Countries