χόρτα(hórta)

/HOR-tah/
[Greek]

Vegetables. Greens.

Countries