γαλακτοπωλείο(galaktopoleío)

/gah-lahk-tah-POH-lee-on/
[Greek] plural γαλακτοκομεία (galaktopoleía)

A dairy serving bread and honey and milk products and drinks. This is a good place to get breakfast.

Countries