finbakst

[Norwegian]

Flour for making white bread. Wheat flour.

Countries