φιλέτο μοσχαριού(filéto moscharioú)

/fee-LEH-toh moss-hah-RYOO/
[Greek]

Veal steak

Countries