φασολάδα(fasoláda)

/fah-soh-LAH-dha/
[Greek]

Bean soup

Countries