chocolate solo

/choh-koh-LAH-teh SOH-loh/
[Spanish]

Plain chocolate

Countries