χειμώνας(chimónas)

/hee-MOH-nass/
[Greek] plural χειμώνες (chimónes)

Winter

Countries