cáscara de manzana

/KAHS-kah-rah deh mahn-ZAH-nah/
[Spanish]

Apple peel. Apple skin.

Countries