carapacho

/kah-rah-PAH-choh/
[Spanish]

A cold fish dish

Countries