butangas

/BYEU-than gas/
[Norwegian]

Butane gas

Countries