μπουρούδι(bouroúdi)

/boo-ROO-dhee/
[Greek] plural μπουρούδια (bouroúdia)

Edible mushroom - a general term.

Countries