barraskilo

/bah-rahs-KEE-lohs/
[Spanish] plural barraskilos

Snail

Countries