αβγά αλα Ρους(avgá ala rous)

/ahv-GHAH ah-lah roos/
[Greek]

"Eggs à la Rousse." Eggs with Russian salad.

Countries