ασκαλώνιο(askalónio)

/ass-kah-LOH-nyoh/
[Greek] plural ασκαλώνια (askalónia)

Shallot

Synonyms in other languages

Greek

Latin names

Countries

Related terms