arsen(nik)

[Norwegian]

Arsenic. A poison

Countries