αρνί γεμιστό(arní gemistó)

/ar-NEE gheh-mee-STOH/
[Greek]

Stuffed lamb

Countries