απόσταγμα μηλίτη(apóstagma milíti)

/ah-POH-stagh-mah mee-LEE-tee/
[Greek]

Apple brandy

Countries