ápirikoti

[Shona]

Apricot

Synonyms in other languages

Latin names

Countries