αντιλόπη(antilópi)

/ahn-tee-LOH-pee/
[Greek] plural αντιλόπες (antilópes)

Antelope

Countries