ανοιχτήρι μπουκαλιών(anichtíri boukalión)

/ah-neech-TEE-ryah boo-kah-LYOHN/
[Greek] plural ανοιχτήρια μπουκάλι (anichtíria boukalión)

Bottle opener

Countries