αγγουροντοματοσαλάτα(angourondomatosálata)

/ahn-goo-rohn-dhoh-mah-toh-sah-LAH-tah/
[Greek] plural αγγουροντοματοσαλάτες (angourondomatosalátes)

Cucumber and tomato salad.

Countries