αναμικτήρας κουζίνας(anamíktiras kouzínas)

/ah-nah-MEEK-tee-rass koo-ZEE-nass/
[Greek]

Food mixer. Blender.

Synonyms in other languages

Greek

Countries