ανάμικτη σαλάτα(anámikti saláta)

/ah-NAH-meek-tah sah-LAH-tah/
[Greek]

Mixed salad

Countries