ανάμικτα βουτήματα(anámikta voutímata)

/ah-NAH-meek-tah voo-TEE-mah-tah/
[Greek]

An assortment of fancy biscuits

Countries