αγαρικόν το κηπευτικό(agarikón to kipevtikón)

/ah-gah-ree-KOHN toh kee-pehf-tee-KOHN/
[Greek]

Edible mushroom - a general term.

Countries