aderezo de mesa

/ah-deh-REH-zoh deh MEH-sah/
[Spanish] plural aderezos de mesa

Condiments

Countries