abrikoto

[Esperanto]

Apricot

Synonyms in other languages

Latin names